භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ������������������ ��������� ������������ ��������������� 9

������������������ ������������������ ��������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close