භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ��������������������� ��������������������� 29

������������������ ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close