භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ������������ ������ ��������������� ������������ 1

������������ ������������ ������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close