භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������������� ��������������������� 3

��������������������������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close