භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ��������������� ��������� ��������������������������� ��������������������� 1

��������������� ��������������� ��������� ��������������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close