භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ������������������ ������������������������ 3

������������������ ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close