භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������������� ��������� 5

��������������������������� ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close