භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������������ ������������ ������������ 2

������������������������ ������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close