භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ������������������ ������������������������ - ��������������������������� 4

������������������ ������������������ ������������������������ - ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close