භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������������ ������������������ ��������������� 1

��������������� ������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close