භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������, ���������, ��������� ��������������� 3

������, ���������, ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close