භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ��������������������������� 7

������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close