භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� 1

������������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close