භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������������ ��������������������� ������������������ 2

������������������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close