භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ��������������� ��������������� 1

������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close