භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������������ ������������ - ��������������� 2

������������ ������������ - ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close