භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������� ������������ ������������������ ������������ 2

��������� ������������ ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close