භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������������ ������ ��������������������� 1

��������������� ������������������ ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close