භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ��������������� 7

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close