භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ��������������������������� ������������������ 2

��������������� ��������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close