නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ��������� ������������������������������ ������������ 1

��������� ��������� ������������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close