නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������ ������������ ������������ ��������������� 1

������������ ������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close