නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������������� ������������������������ ��������������� 1

��������������� ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close