නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������������ ��������� ������������������������ ��������������� ��������������� 1

������������������������ ��������� ������������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close