පුනරුප්පත්තිය ��������������������� ��������������������� 23

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close