පුනරුප්පත්තිය ������������������������������ ��������������������������� 15

������������������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close