පුනරුප්පත්තිය ������������������ ��������������������������� 9

������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close