නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������������������ ��������������� ������������������ ���������������������

������������������������ ��������������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close