නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������ ��������������������� ������������ ������������������

������������ ��������������������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close