නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ��������������� ������������������ ������������������������ ���������������

��������������� ������������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close