නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ������������������ ������������������������������ ���������

������������������ ������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close