නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනසක්කාය දිට්ඨිය ��������������������� ������������������ ��������������������� ���������������

��������������������� ������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close