පුනරුප්පත්තිය ��������� ������������������ ������������ 2

��������� ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close