පුනරුප්පත්තිය ��������� ������������������ ������������

��������� ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close