පුනරුප්පත්තිය ��������� ������������������ ������������ ��������������� ��������������� 1

��������� ������������������ ������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close