භාවනාවකර්මස්ථාන ��������� ��������� ������������ ��������������� ������������������ ��������� ������

��������� ��������� ������������ ��������������� ������������������ ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close