නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������������� ������ ��������������� ������������������������������

��������������������������������� ������ ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close