නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������� ��������������� ��������������������������� ������ ������������������������������������

��������������������� ��������������� ��������������������������� ������ ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close