නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������������ ������������������ ���������������

������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close