පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������������ ��������������� 9

��������� ��������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close