පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ������������������ ��������������� ������������������������ 2

��������� ������������������ ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close