පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ������������������ ��������������� ������������������������

��������� ������������������ ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close