පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������������ ������ ������������������������������

������������������������ ������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close