දාන කථාපිං ������������ ������������ ��������� ��������������� 8

������������ ������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close