ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ��������������������������� ��������� ���������������

��������������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close