ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ������ ��������� ���������������������������

������ ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close