ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ��������������������� ���������������

��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close