ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්කාම ආස්‍රව ������������ ��������������������� ���������������

������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close