ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ��������������� ��������������������� ������ ���������������

��������������� ��������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close