පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������� ��������� ������������ ������������ ������������������

��������� ��������� ������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close