අභිධර්මය ������������������

������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close