අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ��������������������������� ������ ���������������

��������������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close